SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

LIČNA KARTA
JKP "TOPLIFIKACIJA"

Javno komunalno preduzeće
za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
Toplifikacija, Sremska Mitrovica

JAVNE NABAVKE

Arhiva objavljenih i tekućih javnih nabavki

AKTUELNO

Sve vesti, saopštenja i ostale informacije o poslovanju

24/7 SUPPORT

If you have any questions

BEST QUALITY

Many years on the market

VIRTUELNI ŠALTER

 • Trenutno važeći cenovnik
 • Preuzmite svu potrebnu dokumentaciju za priključenje na sistem daljinskog grejanja
 • Priključenje na sistem daljinskog grejanja za fizička i pravna lica
 • Način obračuna
 • Reprogram
 • Najčešća pitanja

DOKUMENTI

 • Zakon o energetici Republike Srbije
 • Akt o osnivanju preduzeća
 • Pravila o radu distributivnog sistema
 • Statut JKP "Toplifikacija"
 • Odluke i saopštenja JKP "Toplifikacija"
 • Godišnji plan i program poslovanja JKP "Toplifikacija"
 • Godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju JKP "Toplifikacija"
 • Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja

SPECIFIČNA POTROŠNJA
TOPLOTNE ENERGIJE
2018. GODINA

Daljinski sistem - 156,15 KWh/m2
Stari most - 135,05 KWh/m2
KPD - 220,12 KWh/m2
Stevana Sremca - 135,05 KWh/m2
Vojvode stepe - 77,21 KWh/m2
Kompletan sistem - 156,15 KWh/m2

PRIKAZ PROIZVODNJE
TOPLOTNE ENERGIJE
2018. GODINA

Izmenjivačka - 30.592,4 MWh
Stari most - 3532,6 MWh
KPD - 3442,21 KWh
Stevan Sremac - 478,49 KWh
Vojvode Stepe - 103,8413 KWh
Ukupno - 38.149,541

KAPITALNA ULAGANJA

 • Modernizacija izmenjivačke stanice: Izrada ručnih komandi svih regulacionih ventila
 • Adaptacija/modernizacija svih toplotnih podstanica
 • Nabavka materijala i radova na zameni toplovoda u naselju "KPD"
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Usluge stručnog nadzora
 • Nabavka dobara i usluga za unapređenje dispečerskog centra
 • Nabavka računara i računarske opreme
 • Nabavka automobila

PRAVNI OKVIR

Proizvodnja i distribucija toplotne energije je energetska delatnost, komunalna delatnost, delatnost od opšteg interesa i delatnost od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača.

Snabdevanje korisnika toplotnom energijom na teritoriji Grada Sremska Mitrovica regulisano je Odlukom o uslovima i načinu snabdevanje toplotnom energijom („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“, broj 11/2009), kojom je propisano da se ugovor o prodaji toplotne energije između energetskog subjekta i kupca zaključuje u pismenoj formi, te da ukoliko isti nije sačinjen, smatra se da je ugovorni odnos ovih strana nastao danom početka isporuke toplotne energije.

Proizvodnja i distribucija toplotne energije – centralizovana proizvodnja i distribucija u više objekata vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja – delatnost je pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.

Skupština jedinice lokalne samouprave odlukama propisuje način obavljanja komunalne delatnosti, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga na svojoj teritoriji, uključujući i način plaćanja cene komunalne usluge, način vršenja kontrole korišćenja i naplate komunalne usluge i ovlašćenja vršioca komunalne delatnosti u vršenju kontrole i mere koje su kontrolori ovlašćeni da preduzimaju.

Obaveze korisnika komunalne usluge, uključujući i plaćanje cene komunalne usluge, nastaju započinjanjem korišćenja komunalne usluge, odnosno početkom pružanja komunalne usluge, i kada se ona koristi suprotno propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.

Energetski subjekt koji obavlja delatnost distribucije toplotne energije obavlja i delatnost snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i propisima koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Distributer toplotne energije dužan je da vrši distribuciju toplotne energije svim kupcima toplotne energije na području na kojem obavlja tu delatnost na principima javnosti i nediskriminacije.

Scroll To Top