SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PRIKLJUČENJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

JKP "TOPLIFIKACIJA"

PRIKLJUČENJE

DEŽURNI TELEFON: 022.618.022

PRIKLJUČENJE

Uslovovi za
projektovanje i priključenje

Da bi vlasnik objekta, odn. investitor, priključio objekat na distributivnu toplovodnu mrežu JP “Toplifikacija” Požarevac potrebno je da podnese Zahtev za izdavanje tehničkih uslova za projektovanje i priključenje kroz Postupak elektronske objedinjene procedure. Uz zahtev se prilažu kopija plana i posedovni list (za objekte koji se izgrađuju), odn. kopija građevinske dozvole i kopija plana (za objekte koji su već izgrađeni).

U slučaju nadgradnje potrebno je dostaviti kopije sudski overenog ugovora između investitora i skupštine stanara o regulisanju međusobnih odnosa i sagasnosti skupštine stanara. Kod organizovanih lokacija u izgradnji ovu dokumentaciju, za izgrađene objekte, u saradnji sa Katastrom obezbeđuje JPT.

Za sve parcele koje se nalaze na ovoj lokaciji i za koje su pribavljeni prepisi listova nepokretnosti, potrebno je potpisati saglasnosti kod Notara, čije troškove snosi JPT. Potpisivanje saglasnosti se obavlja lično kod Notara sa ličnom kartom i Prepisom lista nepokretnosti što građani obavljaju sami uz mogućnost zakazivanja u saradnji sa MZ i JPT. Potpisivanje saglasnosti i pribavljanje prepisa listova nepokretnosti ne podrazumeva bilo kakvu finansijsku obavezu, već njome vlasnik parcele daje saglasnost JPT da može na njegovoj parceli izgraditi priključnu šahtu o svom trošku a ne o trošku vlasnika parcele.

Pozicija šahte je po pravilu uz samu granicu parcele prema javnoj površini. Naknada za priključenje na daljinski sistem grejanja se može platiti na 36 rata ili u celosti sa 10% popusta. Ukoliko se Kupac opredeli za priključenje kasnije, nakon završetka izgradnje dela TS, naknada se plaća na 24 rate i nema popusta za uplatu celokupnog iznosa. Za podnošenje zahteva potrebno je doći sa ličnom kartom u info centar JPT , Trg Radomira Vujovića br.2, od 7.30-15.30 časova svakim radnim danom.

Po prijemu zahteva JPT izdaje Tehničke uslove za projektovanje i priključenje unutrašnje instalacije centralnog grejanja predmetnog objekta na osnovu kojih Kupac izrađuje Tehničku dokumentaciju-projekat unutrašnje instalacije centralnog grejanja. Nakon dobijanja uslova za projektovanje i priključenje pristupa se izradi projektne dokumentacije priključnog toplovoda, toplotne podstanice i unutrašnje grejne instalacije. Projektnu dokumentaciju izrađuje firma koja je registrovana za izradu projekata za ovu vrstu instalacija i dostavlja je JP Toplifikacija na adresu projekti@toplifikacija.rs ili preko sajta na stranici kontakt.

Scroll To Top