SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Izvršni direktori

JKP ``Toplifikacija`` ima tri Izvršna direktora koje imenuje Nadzorni odbor ovog preduzeća, na period od četiri godine,
pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Jovan Dobrić
dipl. ing. mašinstva

Zlatko Beljanski
diplomirani ekonomista

Rođen u Sremskoj Mitrovici 1960.godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet studirao u Beogradu, a u septembru 1982. godine i diplomirao. Od 11. aprila radi u Zavodu za društveno planiranje Skupštine opštine Sremska Mitrovica, kao Samostalni stručni saradnik za opšte planske poslove. 1. decembra 1988. godine izabran je za Sekretara predsedništva OKSSRNV Sremska Mitrovica i na tom mestu radi do 30. septembra 1990. godine. Od 1.oktobra 1990. godine pa do danas radi u JKP “Toplifikacija“, prvo kao Rukovodilac finansija i računovodstva, a zatim kao Finansijski direktor. U maju 2000. godine položio je stručni ispit i stekao zvanje Samostalni računovođa.

Nikola Gvozdenović
diplomirani ekonomista

Rođen u selu Šljivno, Banja Luka, Republika Srpska, 1956.godine. Osnovnu školu završio u Čalmi , a Gimnaziju u Sremskoj Mitrovici.
Ekonomski fakultet završio u Subotici. Radno iskustvo stekao u TP „Vojvodina“ Sremska Mitrovica, a u JKP „Toplifikaciju došao 3. oktobra 2012. godine, imenovanjem na mesto pomoćnika direktora.

Pravni okvir

Delokrug rada Nadzornog odbora

Sastav Nadzornog odbora

 • Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje imenuje Skupština grada, na period od četiri godine, pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.
 • Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih, na način i po postupku koji je utvrđen Statutom Javnog preduzeća.
 • Nadzorni odbor ima tri člana. Od ta tri člana osnivač jednog imenuje za predsednika.

Uslovi za članove Nadzornog odbora

Za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je punoletno i poslovno sposobno
 • da ima stečeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnivano javno preduzeće
 • najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju
 • da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnih upravljanja
 • da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za kriminalna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća

Mandat članova Nadzornog odbora

Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:

 • nadzorni odbor ne dostavi osnivaču na saglasnost godišnji program poslovanja
 • osnivač ne prihvati finansijski izveštaj javnog preduzeća
 • propuste da preduzmu neophodne mere pred nadležnim organima u slučaju postojanja sumnje da odgovorno lice javnog preduzeća deluje na štetu javnog preduzeća kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem i na drugi način

Predsednik i članovi Nadzornog odbora mogu se razrešiti pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne ostvari ključne pokazatelje učinka.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje novog predsednika ili člana Nadzornog odbora.

Nadležnost Nadzornog odbora

Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u preduzeću.

 • utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji
 • usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja
 • donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača
 • nadzire rad direktora
 • uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima
 • utvrđuje finansijske izveštaje preduzeća i dostavlja ih osnivaču radi davanja saglasnosti
 • donosi statut uz saglasnost osnivača
 • odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost osnivača
 • donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka uz saglasnost osnivača
 • daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom osnivača
 • zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom preduzeća
 • vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom, statutom i propisima kojima se utvrđuje pravni položaj privrednih društava

Naknada za rad

Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje osnivač na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća, a kriterijumi za određivanje naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora utvrđuju se Godišnjim programom poslovanja na koji saglasnost daje osnivač.

Scroll To Top