SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje imenuje Skupština grada, na period od četiri godine,
pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Zoran Jovanović
diplomirani ekonomista

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici.
Radno iskustvo: Januar 2016 – u penziji; zamenik direktora JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica, honorarni zastupnik austrijske firme “Odore” iz Beča; rukovodilac prodaje prehrambene industrije “Mitros”; stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove u JP za građevinsko zemljište i puteve u Sremskoj Mitrovici; finansijski direktor fabrike papira i celuloze “Matroz”; direktor SPC “Pinki”; rukovodioc prodaje u prehrambenoj industriji “Mitros”, rukovodioc knjigovodstveno i finansijsko-planskog sektora u brodogradilištu “Sava”; samostalni referent za ekonomske poslove u TRO ” Vojvodina”.

Rajko Sekulić
diplomirani ekonomista

Rođen 1958. godine u Mirosavcima, opština Lopare, Republika Srpska. Srednju školu završio u Sremskoj Mitrovici, višu u Novom Sadu, fakultet u Beogradu. Do sada je radio kao komercijalista, rukovodilac komercijale, direktor štamparije u JP “Matroz”, direktor Biblioteke “Gligorije Vozarević”, sada pomoćnik direktora u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici. Živi u Sremskoj MItrovici.

Aleksandar Lukić
ma. ing. mašinstva

Pravni okvir

Delokrug rada Nadzornog odbora

Sastav Nadzornog odbora

 • Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje imenuje Skupština grada, na period od četiri godine, pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.
 • Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih, na način i po postupku koji je utvrđen Statutom Javnog preduzeća.
 • Nadzorni odbor ima tri člana. Od ta tri člana osnivač jednog imenuje za predsednika.

Uslovi za članove Nadzornog odbora

Za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je punoletno i poslovno sposobno
 • da ima stečeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnivano javno preduzeće
 • najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju
 • da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnih upravljanja
 • da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za kriminalna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća

Mandat članova Nadzornog odbora

Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:

 • nadzorni odbor ne dostavi osnivaču na saglasnost godišnji program poslovanja
 • osnivač ne prihvati finansijski izveštaj javnog preduzeća
 • propuste da preduzmu neophodne mere pred nadležnim organima u slučaju postojanja sumnje da odgovorno lice javnog preduzeća deluje na štetu javnog preduzeća kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem i na drugi način

Predsednik i članovi Nadzornog odbora mogu se razrešiti pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne ostvari ključne pokazatelje učinka.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje novog predsednika ili člana Nadzornog odbora.

Nadležnost Nadzornog odbora

Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u preduzeću.

 • utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji
 • usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja
 • donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača
 • nadzire rad direktora
 • uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima
 • utvrđuje finansijske izveštaje preduzeća i dostavlja ih osnivaču radi davanja saglasnosti
 • donosi statut uz saglasnost osnivača
 • odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost osnivača
 • donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka uz saglasnost osnivača
 • daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom osnivača
 • zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom preduzeća
 • vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom, statutom i propisima kojima se utvrđuje pravni položaj privrednih društava

Naknada za rad

Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje osnivač na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća, a kriterijumi za određivanje naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora utvrđuju se Godišnjim programom poslovanja na koji saglasnost daje osnivač.

Scroll To Top