SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Usluge projektovanja: Izrada idejnog projekta i projekta za izvođenje: rekonstrukcija šahte ispred zgrade Matije Huđi 12 - odvajanje kraka za Graničarsku

Naziv oglasaOglasPrečišćeni tekstOpis ispravkeDatum objave
Javni poziv - sektorski narucilac06.05.2021
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijamaIzmene se odnose na rok za podnošenje ponuda, kao i na izmenu uslova za kvalitativni izbor privrednog subjekta kojise odnosi na obrazovni i stručni kapacitet -briše se uslov za 1. mašinskog inženjera.08.05.2021
Konkursna dokumentacija za ponuđača
Obrazac troškova pripreme ponude
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Kriterijumi za dodelu ugovora
Obrazac strukture ponuđene cene
Model ugovora
Scroll To Top