SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Gorivo

GorivoOtvoreni postupak
Oglasi o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac
Konkursna dokumentacija za ponuđača
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Scroll To Top