PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Građevinski radovi na toplovodu i toplotnim izvorima

Građevinski radovi na toplovodu i toplotnim izvorimaOkvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom
Odluke o dodeli okvirnog sporazumaObjavljeno
MIROSLAV KNEŽEVIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKA RADNJA LINEA LAĆARAK20.02.2023 07:25:34
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac10.01.2023
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama24.01.2023
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski21.02.2023
Konkursna dokumentacija
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Model ugovora
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model okvirnog sporazuma
Scroll To Top