PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Građevinski radovi na toplovodu i toplotnim izvorima

Građevinski radovi na toplovodu i toplotnim izvorima
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac08.02.2024
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)19.03.2024
Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma / sistema dinamične nabavke (sektorski naručilac)19.04.2024
Konkursna dokumentacija
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Model ugovora
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model okvirnog sporazuma
Scroll To Top