SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

POGONSKA GORIVA

Pogonska gorivaJAVNA NABAVKA
DOBRA
Oglas o javnoj nabavci
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
PREUZMI SVE
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Model ugovora
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Obrazac troškova pripreme ponude
PREUZMI SVE
Scroll To Top