PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Održavanje merno-regulacione opreme i softvera po podstanicama i kotlarnicama

Naziv oglasaOglasPrečišćeni tekstOpis ispravkeDatum objave
Javni poziv - sektorski narucilac20.03.2021
Konkursna dokumentacija za ponuđača
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Scroll To Top