PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Predizolovane cevi i predizolovani elementi

Predizolovane cevi i predizolovani elementi
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac05.05.2023.
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)06.06.2023.
Konkursna dokumentacija
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Scroll To Top