PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Predizolovane cevi i predizolovani elementi

Predizolovane cevi i predizolovani elementiJAVNA NABAVKA
Odluka o dodeli
Javni poziv - sektorski narucilac
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma / sistema dinamične nabavke (sektorski naručilac)
Tehnička dokumentacija i planovi
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Model ugovora
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora ili okvirnog sporazuma
Scroll To Top