PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Radovi na izgradnji podstanica za razmenu toplote

Radovi na izgradnji podstanica za razmenu toploteJAVNA NABAVKA
Odluka o dodeli
Javni poziv - sektorski narucilac
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac strukture ponuđene cene
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora ili okvirnog sporazuma
Scroll To Top