PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Rezervni delovi za mašinsko održavanje

Rezervni delovi za mašinsko održavanjeOkvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac15.03.2023.
Konkursna dokumentacija
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Model ugovora
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model okvirnog sporazuma
Scroll To Top