PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Usluga izrade projektne dokumentacije, Rekonstrukcija postojećeg sekunarnog voda u primarni toplovodni priključak i rekonstrukcija pumpne stanice u primarnu toplotnu podstanicu - Medicinska škola

Usluga izrade projektne dokumentacije, Rekonstrukcija postojećeg sekunarnog voda u primarni toplovodni priključak i rekonstrukcija pumpne stanice u primarnu toplotnu podstanicu - Medicinska škola
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac27.03.2024
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)30.04.2024
Konkursna dokumentacija
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Scroll To Top