PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Usluga izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije toplotnih podstanica u naselju SRC " Pinki"

Usluga izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije toplotnih podstanica u naselju SRC " Pinki"
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac28.04.2023.
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)16.05.2023.
Konkursna dokumentacija
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Scroll To Top