SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Rekonstrukcija dela magistralnog toplovoda u Kuzminskoj - Šnura

Naziv oglasaOglasPrečišćeni tekstOpis ispravkeDatum objave
Javni poziv - sektorski narucilac01.06.2021
Konkursna dokumentacija za ponuđača
Obrazac troškova pripreme ponude
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Tehnička dokumentacija i planovi
Obrazac strukture ponuđene cene
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Model ugovora
Kriterijumi za dodelu ugovora
Scroll To Top