PRIJAVA KVAROVA: 062.670.415
SLUŽBA ZA ODNOSE SA POTROŠAČIMA: 022.618.022

Nabavka goriva za motorna vozila

Nabavka goriva za motorna vozila
Oglas o javnoj nabavci
Javni poziv - sektorski narucilac05.01.2024
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Konkursna dokumentacija
Tehnička dokumentacija i planovi
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
Podaci o predmetu nabavke
Obrazac troškova pripreme ponude
Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
Obrazac strukture ponuđene cene
Kriterijumi za dodelu ugovora
Model ugovora
Scroll To Top